VAR vs DBA: wat nu? De interactieve workshop

Datum, tijd en locatie: 30 maart 2016 van 19:30-21:30 bij Perfect Lunch / Sports Business Center te Leusden.

Tickets via deze link: Eventbrite


De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is aangenomen en treedt per 1 mei 2016 in werking. De VAR verdwijnt dan definitief. De bedoeling is dat er met (voorbeeld) overeenkomsten gewerkt moet gaan worden.

De Wet DBA verandert niets aan het wettelijke toetsingskader (Wet IB 2001) voor de beoordeling van de feitelijke arbeidsrelatie. En dát toetsingskader was, is en blijft dus het belangrijkste uitgangspunt bij het opstellen en aangaan van overeenkomsten tussen (Z)ZP-ers en opdrachtgevers. De vraag die beantwoord moet worden: is de (Z)ZP-er in loondienst werkzaam, ja of nee.

Net als bij de VAR geeft de belastingdienst met de modelovereenkomsten geen zekerheid over het zelfstandig ondernemerschap van de (Z)ZP-er.

In de praktijk blijkt dat er in de huidige, inclusief de door de Belastingdienst gepubliceerde, overeenkomsten vaak erg veel bepalingen zijn opgenomen die de zelfstandigheid van de (Z)ZP-er kunnen aantasten én voor beide partijen risicovol zijn omdat die kunnen duiden op een (fictieve) dienstbetrekking. Tijdens de behandeling van de Wet DBA in de Eerste Kamer is hierover ook flinke kritiek geuit wat heeft geresulteerd in de toezegging van de staatssecretaris dat hij e.e.a. zal laten toetsen door arbeidsrecht juristen waardoor er meer duidelijkheid zal moeten gaan ontstaan.

Lees meer

Wet DBA is er door!

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is 2 februari 2016 door de Eerste Kamer aangenomen waardoor de VAR definitief verdwijnt. Helaas heeft de politiek – ondanks eerdere toezeggingen – wederom verzuimd om duidelijkheid te verschaffen dan wel een toelichting te geven, welke bepalingen in de overeenkomsten van opdracht – die nu nog vaak door opdrachtgevers / intermediairs worden gehanteerd – risicovol zijn en toch kunnen duiden op een dienstbetrekking. Immers heeft de belastingdienst weliswaar een aantal voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, echter mogen opdrachtgevers en opdrachtnemers daar aanvullingen in verwerken. En daar schuilt het eerder genoemde risico in.

Vorenstaande betekent weer een enorme lastendruk bij opdrachtgevers/intermediairs en ZZPers. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoever de gezamenlijke belangen van voornoemde partijen duidelijk in de (voorbeeld)overeenkomsten worden verwerkt zodat  in de overeenkomsten én bij de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden er sprake is van een opdracht i.p.v. een dienstbetrekking.

Hier treft u enige informatie aan: Info inzake Arbeidsrelaties 20160202

Meer weten over de risico’s en hoe je deze kunt reduceren? Neem dan contact op met Perimeter Advies. Voor dit dossier werkt Perimeter Advies samen met een ter zake deskundig jurist!

Tools & Excel

Perimeter Advies heeft diverse handige tools ontwikkeld voor de ondersteuning van diverse processen. Een aantal voorbeelden:

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Deze tool geeft inzicht in de leeftijdsopbouw per leeftijdsgroep, per afdeling, per functie(groep), etc. U kunt zelf variëren met een aantal variabelen (o.a. peildatum, hoeveel jaren per leeftijdsgroep). Dit biedt u een uitstekend instrument om uw leeftijdsbewust personeelsbeleid invulling ter geven.

Mobiliteit en behoud van personeel (prestatie, potentieel, ambitie)

U krijgt per medewerker / afdeling inzicht in de prestatie, potentieel en ambitie niveau. De leidinggevende voert de beoordeling in van de individuele medewerker. Daarna wordt automatisch het model doorgerekend waarna de resultaten worden weergegeven in tabelvorm en/of grafisch. Hiermee heeft u inzicht in de stand van zaken en kunt u gericht actie ondernemen.

Inkooppakketten

Deze tool heeft een groot aantal CPV codes gekoppeld aan gangbare inkooppakketten. U kunt deze overigens uitbreiden, samenvoegen, uitsplitsen of anderszins aanpassen. Het zal u zeker helpen bij het indelen en onderverdelen van uw eigen inkooppakketten.

Planningsmodel (Europese) aanbestedingen

Dit model bevat voor de meeste aanbestedingsprocedures alle hoofdactiviteiten en de daarbij behorende gangbare doorlooptijden. Met deze tool krijgt u inzicht in doorlooptijden, afhankelijkheden en wettelijke termijnen zodat u snel een goede, en misschien nog belangrijker, een realistische planning kunt maken.

Beoordeling- en simulatiemodel (Europese) aanbestedingen

Deze tool kunt u gebruiken om bij uw aanbesteding, uw inschrijvers digitaal antwoord te geven op uw eisen en wensen.

Tevens kunt u hiermee simulaties uitvoeren om te inventariseren wat de consequenties zijn van uw puntentoekenning (aantal punten en weging per item en/of per categorie kan worden ingevoerd) bij “strategisch” inschrijven. U kunt ook bekijken wat een andere procentuele verdeling van kwaliteit t.o.v. prijs zou betekenen voor de gunning.

Prestatiemeting van leveranciers

Hiervoor hebben wij verschillende tools waarbij gebruik wordt gemaakt van koppelingen met diverse systemen die de relevante input geven (automatische update van brongegevens). U kunt deze tool uitstekend gebruiken om sturing te geven wanneer er knelpunten zijn of worden gesignaleerd.

Inkoop spend-analyse

Deze tool biedt u snel inzicht in diverse gegevens: leveranciers, contracten, artikelen, artikelgroepen, inkooppakketten, prijzen, budgetten, gebruikers allocaties, daadwerkelijke kosten, etc. U kunt ook een vergelijking maken tussen de gegevens vanuit uw financiële administratie en de omzetgegevens die u van uw leveranciers krijgt.

Budgetbewaking van projecten

Deze tool wordt gebruikt voor o.a.: opstellen van de begroting (Capex en Opex), verplichtingenadministratie, kostenanalyses, forecasts, et.c

 

Perimeter Advies biedt ook Excel trainingen aan (Basis, Gevorderden, Experts). Dat kunnen algemene trainingen zijn maar ook (evt. in combinatie) t.b.v. een specifiek onderwerp / probleem.

 

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!